Đến năm 2025, Quảng Nam có 92 cụm công nghiệp

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3924/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035. Quan điểm của UBND tỉnh là phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh; góp phần đưa Quảng Nam sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Mục tiêu đến năm 2025, các CCN trong quy hoạch đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 75% và đạt 90% vào năm 2035. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tại các CCN đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tương ứng với 30 nghìn tỷ đồng và đạt 35 nghìn tỷ đồng vào năm 2035.  Lao động tại các CCN đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 20% trong tổng số lao động của ngành công nghiệp đang làm việc tại địa phương, tương ứng với 35 nghìn người và 40 nghìn người vào năm 2035. Đến năm 2025, Quảng Nam có quy mô 92 CCN với tổng diện tích hơn 2.280ha và hơn 2.613ha vào năm 2035. Một số địa phương có nhiều CCN là Đại Lộc (18 cụm), Hiệp Đức (11 cụm), Điện Bàn (10 cụm)… Các địa phương Bắc Trà My, Nam Trà My, Hội An mỗi nơi có 1 CCN.

CHÂU NỮ