Điện Bàn giao ban sản xuất nông nghiệp

VĂN MẾN |

Chiều 7.2, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức giao ban sản xuất nông nghiệp. Đến thời điểm này, toàn thị xã đã gieo sạ 5.525/5.600ha kế hoạch.

Cây màu cơ bản đã xuống giống xong, tuy nhiên người dân vẫn tiếp tục xen canh gối vụ, nhất là trên cây rau đậu các loại. Hiện nay lúa trà 1 kết thúc đẻ nhánh, các trà còn lại đang đẻ nhánh... Tình hình sâu bệnh hại đầu vụ trên cây lúa chủ yếu do chuột, sâu cuốn lá, bọ trĩ, tuyến trùng rễ... Tình hình phát triển đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định, các bệnh trên đàn gia súc gia cầm được ngành thú y theo dõi, kiểm soát; đến nay 20 xã, phường đã nhận 2.400 lít Benkocid... Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, trước trong và sau Tết Mậu Tuất, lãnh đạo UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi tình hình sâu bệnh, thời tiết, kịp thời báo cáo khi có vấn đề xảy ra; ngành thủy lợi tổ chức lấy nước bơm tưới dưỡng cho cây lúa theo tinh thần vừa tiết kiệm vừa đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt...

VĂN MẾN