Điều chỉnh quy mô nhiều dự án để phù hợp với nguồn vốn

M.Đ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh lại quy mô các dự án cho phù hợp với nguồn vốn trái phiếu chính phủ đã bố trí và dự kiến bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 đồng thời phải đảm bảo phát huy hiệu quả của dự án.

Cụ thể: dự án đường Nam Quảng Nam điều chỉnh tổng mức đầu tư bố trí từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và Trung ương bổ sung hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt 12 tỷ đồng, đảm bảo không vượt quá 1.399 tỷ đồng; dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT607 điều chỉnh quy mô dự án từ Km7+671 - Km14+560 đảm bảo không vượt quá tổng mức đầu tư bố trí từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 445,171 tỷ đồng; đường Trà My - Phước Thành (Phước Sơn) điều chỉnh lại dự án với quy mô chỉ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn thiện 2 cầu sông Tranh và sông Leng, đảm bảo không vượt quá tổng mức đầu tư bố trí từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 90,5 tỷ đồng...

M.Đ