Doanh nghiệp nợ thuế vì ngân sách nhà nước chưa thanh toán

T.D |

Theo Cục Thuế Quảng Nam, hiện toàn tỉnh có đến 81 doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhiều dự án đầu tư có vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán, khiến số doanh nghiệp này nợ thuế khoảng 57,252 tỷ đồng. Cục Thuế Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (chủ đầu tư vốn ngân sách nhà nước) đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán vốn cho nhà thầu trong thời gian sớm nhất để nhà thầu chuyển nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước).

T.D