Dự án BCC đầu tư 58 công trình hạ tầng tại miền núi

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ thuộc dự án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê công mở rộng giai đoạn II thuộc Quảng Nam (gọi tắt là dự án BCC).

Theo đó, có 58 công trình cơ sở hạ tầng thuộc các xã La Dêê, Chơ Chun, Cà Dy, La Êê (Nam Giang), Bha Lêê, Tr’Hy, Lăng, A Xan, A Tiêng, Ga Ry, Ch’Ơm, A Nông, A Vương (Tây Giang) sẽ được đầu tư với mức tối đa 235 nghìn USD/xã (khoảng 4,9 tỷ đồng). Phần đóng góp của người hưởng lợi (người dân, cộng đồng hưởng lợi bằng công lao động, vật liệu địa phương trong việc duy tu bảo dưỡng công trình sau khi hoàn thành) không đưa vào chi phí đầu tư công trình. Dự án gồm 4 hợp phần: tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng; cải tạo, bảo vệ và quản lý bền vững hành lang đa dạng sinh học; cải thiện sinh kế và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; hỗ trợ quản lý dự án.

PHÚC LÂM