Giá nước sinh hoạt thấp nhất 5.000 đồng/m3

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt đơn giá nước sạch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường do Trung tâm Nước sạch và tư vấn thủy lợi Quảng Nam cung cấp tại xã Tam Quang (Núi Thành).

Theo quyết định, giá nước sinh hoạt cho các hộ gia đình 5.000 đồng/m3, nước cho cơ quan hành chính sự nghiệp: 6.500 đồng/m3, nước cho hoạt động sản xuất 7.000 đồng/m3, nước cho hoạt động kinh doanh dịch vụ 8.000 đồng/m3.   (Đơn giá nước sạch nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước và phí bảo vệ rừng).

BẢO NGUYÊN