Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 6.351,78 tỷ đồng

C.T |

Năm 2014, tổng giá trị sản xuất nền kinh tế của Điện Bàn thực hiện đạt 10.384,6 tỷ đồng, tăng 12,72% so với năm 2013. Tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp - xây dựng cơ bản, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp tương ứng là: 73,73% -  21,81% - 4,46%.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đã có bước phục hồi và phát triển, nhất là các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng trưởng cao. Nhờ vậy, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong năm 2014 đạt 6.351,78 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm trước. Riêng Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, giá trị sản xuất đạt 5.653,6 tỷ đồng, tăng 10,49% so với cùng kỳ năm 2013. Các dịch vụ như vận tải, bưu chính, ngân hàng, nhà hàng… đều có mức tăng trưởng khá, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Huyện đã tiếp tục quảng bá, thúc đẩy hình thành các sản phẩm du lịch; hỗ trợ các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tham gia các hội chợ triển lãm, quảng bá và mở rộng thị trường. Về lĩnh vực nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất toàn ngành cả năm đạt 463,81 tỷ đồng, tăng 3,14% so với năm 2013.

C.T