Giai đoạn 2021 - 2025 Quảng Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 9 - 10%/ năm

T.S |

Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa công bố Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo quy hoạch, Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2020, GRDP/người đạt 3.400USD; cơ cấu kinh tế các ngành phi nông nghiệp chiếm khoảng 90%, ngành nông nghiệp chiếm khoảng 10%. Đến năm 2025, GRDP/người đạt khoảng 5.000USD; các ngành phi nông nghiệp chiếm hơn 92%, ngành nông nghiệp chiếm gần 8% cơ cấu kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hơn 16%/năm giai đoạn 2016 - 2020; tăng lên thành 17%/ năm giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 9 - 10%/ năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hơn 15%/ năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm tương đương 30% GRDP. Đến năm 2020 cơ cấu lao động ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 38%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31,9%, dịch vụ chiếm 30,1%; đến năm 2025 lần lượt là 29,0% - 38,8% - 32,2%... Giai đoạn 2021 – 2030 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trung bình khoảng 10,5%, GRDP/ người đạt mức hơn 9.100USD vào năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu trên, theo quy hoạch đã được phê duyệt, Quảng Nam đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung phát triển cụm ngành động lực lợi thế của tỉnh, đảm bảo năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế bền vững gắn liền với các trung tâm đô thị, đặc biệt trong việc hình thành các cực phát triển phía đông của tỉnh. Đồng thời khai thác tối đa các cơ hội từ sự liên kết phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các xu hướng phát triển kinh tế trong nước, thế giới. Đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng khung với đầy đủ hạ tầng sân bay, cảng biển; kết nối đồng bộ giữa các cụm công nghiệp, các trung tâm đô thị và vùng nguyên liệu để hướng tới phát triển công nghiệp bền vững. Tiếp tục xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành đầu tàu thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và là động lực kết nối phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Quảng Nam cũng sẽ chú trọng phát huy tiềm năng giá trị các di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn để phát triển du lịch, dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn. Lồng ghép quản lý các vấn đề bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đặc biệt trong phát triển hạ tầng công nghiệp, dịch vụ du lịch. Tỉnh cơ cấu, sắp xếp lại quy hoạch dân cư gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn và làng nghề, tăng cường kết nối toàn diện giữa các vùng miền, giữa đô thị - nông thôn; khai thác tiềm lực của cả đô thị và nông thôn, tạo ra một mối quan hệ tương hỗ trong phát triển theo hướng bền vững và cân bằng xã hội, mà trên hết là nâng cao năng suất, tạo giá trị gia tăng, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững.

Vấn đề mấu chốt là tỉnh quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quán triệt tinh thần tinh giản thủ tục hành chính ở các cấp theo quy trình thống nhất, minh bạch, tăng cường năng lực cạnh tranh cho tỉnh.

T.S