Giải ngân chậm sẽ bị thu hồi vốn

TD |

Bộ Tài chính đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, những dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 đã được ngân sách nhà nước giao nhưng hiện tại vẫn chưa giải ngân đồng nào sẽ bị thu hồi. Ngoài ra, những trường hợp vốn phân bổ không đúng quy định hoặc dự án đã được phân bổ vốn nhưng chưa triển khai thực hiện cũng sẽ bị thu hồi. Theo Bộ Tài chính đây là biện pháp nhằm chấn chỉnh dự án đầu tư công dàn trải, thiếu hiệu quả hay năng lực nhà thầu kém…đã diễn ra thường xuyên từ nhiều năm nay.

TD