Giám sát chất lượng trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng

NGUYÊN BẢO |

Kế hoạch cấp nước an toàn của các hệ thống cấp nước do Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam quản lý, vận hành vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, Nhà máy nước Tiên Phước lấy nguồn tại sông Tiên; Nhà máy nước Tân An tại sông Tranh; Nhà máy nước Đông Phú tại hồ Việt An; Nhà máy nước Ái Nghĩa tại sông Vu Gia.

Theo kế hoạch, các nguy cơ rủi ro được xác định, phân tích đánh giá bắt nguồn từ hệ thống cấp nước bao gồm công trình thu, các công trình khai thác, xử lý nước, mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch trong phạm vi quản lý của các nhà máy nước. Đối với nguồn nước, lưu vực sông, cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, quan trắc, hóa chất xử lý, đồng thời báo cáo UBND huyện, Sở TN&MT, Chi cục Bảo vệ môi trường có biện pháp kiểm soát; tuyên truyền, giáo dục Luật Tài nguyên nước trong thực tiễn.

Để đảm bảo quá trình cấp nước an toàn được thực hiện xuyên suốt cần phải thực hiện ứng phó với biến đổi xảy ra trong điều kiện vận hành có sự cố, mất kiểm soát và tình huống khẩn cấp. Chất lượng nước sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt và các mục đích khác được tiến hành giám sát trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng và giám sát định kỳ 1 tháng/lần do các nhà máy nước thuộc công ty thực hiện; việc giám sát đột xuất do cơ quan có thẩm quyền thực hiện, đảm bảo các quy chuẩn hiện hành về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và nước mặt.

NGUYÊN BẢO