Giao đất xây dựng tuyến đường dây 22KV công trình cấp điện các xã vùng cao Nam Giang

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc giao đất để xây dựng tuyến đường dây 22KV công trình cấp điện các xã vùng cao huyện Nam Giang (tại xã La Êê, huyện Nam Giang).

Công trình đường dây 22KV đang được xây dựng tại huyện Nam Giang.
Công trình đường dây 22KV đang được xây dựng tại huyện Nam Giang.

Theo đó, UBND tỉnh giao 270m2  đất (bao gồm: 87m2 đất ở nông thôn; 48m2 đất cây lâu năm; 30m2 đất bằng trồng cây hàng năm; 30m2 đất rừng sản xuất, 42m2 đất nương rẫy trồng cây hàng năm, 30m2 đất trồng lúa nước và 3m2 đất nuôi trồng thủy sản do hộ gia đình, cá nhân sử dụng đã được UBND huyện Nam Giang thu hồi tại các Quyết định: số 957/QĐ-UBND ngày 6.8.2013; từ số 1859 đến số 1899/QĐ-UBND ngày 10.12.2013 và Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 17.7.2014) cho Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Nam Giang sử dụng để xây dựng móng trụ và trạm biến áp tuyến đường dây 22KV, công trình cấp điện các xã vùng cao huyện Nam Giang.

Trên cơ sở đó, vị trí, ranh giới thu hồi đất, giao đất đã được xác định theo trích đo địa chính từ tờ số 01 đến tờ số 16 bản đồ trích đo địa chính tỷ lệ 1/25.000 - công trình tuyến đường dây điện 22KV, địa điểm xã La Êê, do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và môi trường Quảng Nam lập tháng 2.2013 và đã được Sở Tài nguyên và môi trường duyệt vào ngày 25.3.2013. Cũng theo Quyết định này, UBND tỉnh giao trách nhiệm việc nộp lệ phí địa chính, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng đất cho Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Nam Giang. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định hiện hành của Luật Đất đai.

ALĂNG NGƯỚC