Gỡ khó về thuế cho doanh nghiệp

T.D |

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết gỡ khó về thuế cho doanh nghiệp. Một trong những nội dung quan trọng theo nghị quyết này là những dự án đầu tư có quy mô tối thiểu 200 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 5 năm kể từ khi cấp phép đầu tư sẽ được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản). Doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng thường xuyên trên 300 lao động và thực hiện bao tiêu sản phẩm thu hoạch cho người lao động không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn sẽ chỉ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong năm 2014 và 2015. Từ ngày 1.1.2016, các doanh nghiệp này sẽ được áp dụng thuế suất 17%. Ngoài ra, sẽ không thu thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

T.D