Gỗ tận thu được đấu giá với mức khởi điểm 700 nghìn đồng/m3

LÂM NGUYÊN |

(QNO) - Giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá gỗ rừng trồng bị ngã đổ do cơn bão số 11 tại Tiểu khu 597, 608 khu vực Núi Huỳnh thuộc xã Tam Trà và Tam Sơn, huyện Núi Thành và Tiểu khu 583, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, sau khi đã trừ chi phí khai thác, giá khởi điểm bán gỗ tận thu gom lại bãi do bên mua chịu có giá 700 nghìn đồng/m3 (không bao gồm các loại thuế), với hình thức đấu giá rộng rãi. Số tiền nộp ngân sách được xác định theo đơn giá trúng đấu giá tính trên 1m3 gỗ tận thu nhân với khối lượng gỗ nghiệm thu thực tế.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm huyện Núi Thành, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Ninh, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phú Ninh kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác tận thu gỗ đảm bảo hồ sơ, thủ tục và theo đúng thiết kế, phạm vi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, đóng búa khối lượng gỗ khai thác theo quy định. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc bán đấu giá gỗ, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phú Ninh tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và các sở liên quan để theo dõi.

LÂM NGUYÊN