Góp ý báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

H.PHÚC |

Sáng 9.8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp lấy ý kiến báo cáo chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng (GPMB) khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2016. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh tham dự.

Theo UBND tỉnh, từ năm 2010 đến nay toàn tỉnh triển khai GPMB 1.215 dự án với diện tích đất bị thu hồi 13.563ha (64.780 hộ bị ảnh hưởng). Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi 11.945ha  (chiếm 88,07 %); còn lại các diện tích đất khác chiếm tỷ lệ thu hồi khá thấp. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo, điều hành kịp thời. Tuy nhiên, góp ý cho báo cáo, nhiều ý kiến cũng chỉ ra những hạn chế thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư ở hầu hết các địa phương còn chậm trễ, còn bị động; cơ chế, chính sách và những quy định pháp luật về đất đai thay đổi, điều chỉnh liên tục khiến một số địa phương vận dụng thiếu thống nhất; đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, GPMB ngày càng nhiều…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu Sở TN&MT tổng hợp những góp ý, hoàn thiện bố cục nội dung báo cáo; cần quy trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo chính quyền địa phương trong thực thi chính sách GPMB. Phải xác định chủ đầu tư chịu trách nhiệm về bồi thường, hỗ trợ, GPMB. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT tiếp tục hoạt động theo đúng luật định, trong báo cáo làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và có giải pháp khắc phục của trung tâm này trong GPMB, thực hiện thu hồi đất...

H.PHÚC