Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho hàng nghìn hộ dân

B.NGUYÊN |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa phê duyệt đề án thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Theo đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2015, phấn đấu giải quyết hơn 70% số hộ nghèo chưa có đất sản xuất và thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Đề án được thực hiện trên địa bàn 106 xã của 15 huyện gồm: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đại Lộc, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên. Cụ thể, hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 2.050 hộ chưa có đất sản xuất; hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 4.009 hộ thiếu đất sản xuất; hỗ trợ học nghề cho 3.145 lao động; hỗ trợ hộ mua sắm nông cụ máy móc 5.206 hộ...  Tổng vốn đầu tư hỗ trợ để thực hiện đề án nêu trên hơn 622,6 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hơn 365 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và lồng ghép hơn 82,8 tỷ đồng, vốn vay từ ngân hàng chính sách gần 175 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh và UBND 15 huyện nêu trên làm chủ đầu tư.

B.NGUYÊN