Hoàn thành đồ án "Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai"

VĂN PHIN |

Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa có báo cáo đề nghị UBND tỉnh xem xét thông qua HĐND tỉnh thống nhất có văn bản trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trước đó, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã lựa chọn Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) làm đơn vị tư vấn lập quy hoạch đồ án trên và đến nay đã hoàn thiện hồ sơ đồ án. Đồ án cũng đã được tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan, các đoàn thể cấp xã, thị trấn, phường, đại diện các thôn, khối phố thuộc các xã, phường trong phạm vi dự án và các ý kiến tham gia cơ bản thống nhất với nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch.

VĂN PHIN