Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả

LÊ VIẾT TRUNG |

Hợp tác xã Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Điện An 2 (xã Điện An, Điện Bàn) vừa tổ chức Đại hội đại biểu xã viên (nhiệm kỳ 2014 - 2019) nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2008 – 2013, bàn phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đến.

Trong 5 năm qua Hợp tác xã Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Điện An 2 có nhiều cố gắng đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo tồn đồng vốn và cổ phần của xã viên. Năm năm qua, hợp tác xã quản lý điều hành sản xuất hơn 142ha lúa, hơn 32ha cây màu, đồng thời tổ chức tốt các dịch vụ sản xuất lúa giống, dịch vụ vật tư nông nghiệp, dịch vụ điện, thủy lợi, quỹ tín dụng nội bộ..., đạt tổng doanh thu gần 14 tỷ đồng, trừ chi phí và khấu hao tài sản, lãi ròng hơn 1,1 tỷ đồng.

LÊ VIẾT TRUNG