Hội An: Tổng vốn huy động ngân hàng hơn 2.000 tỷ đồng/năm

QUỐC HẢI |

Hiện nay, có 18 chi nhánh ngân hàng đang đóng chân tại Hội An. Bình quân mỗi năm, tổng vốn huy động trên địa bàn ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, 5 năm trở lại đây, tổng vốn huy động là 12.712 tỷ đồng, tăng bình quân 3,1%/năm. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 10.833 tỷ đồng, tăng bình quân 18,72%/năm, trong đó, cho vay trên lĩnh vực du lịch - dịch vụ - thương mại chiếm 55,5%, công nghiệp - xây dựng 24,72%, ngư - nông nghiệp 6,07%.

QUỐC HẢI