Hơn 1,1 tỷ đồng chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản

BẢO NGUYÊN |

Từ nguồn Trung ương hỗ trợ, UBND tỉnh vừa cấp cho Công ty bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam hơn 1,1 tỷ đồng để chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản (phần ngân sách nhà nước hỗ trợ) theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư cụ hơn 964 triệu đồng; còn lại là chi trả bảo hiểm tai nạn thuyền viên.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; thực hiện thanh, quyết toán theo quy định; đồng thời giao Sở NN&PTNT, Sở Tài chính kiểm tra, giám sát Công ty bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

BẢO NGUYÊN