Hơn 11 tỷ đồng thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

BẢO NGUYÊN |

Từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung, ngày 26.9, UBND tỉnh đã quyết định bổ sung hơn 7,5 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2015 theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11.5.2012 của Chính phủ. Trong đó, hỗ trợ gần 3,8 tỷ đồng cho người sản xuất lúa; còn lại hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa. Đồng thời, UBND tỉnh cũng phân bổ cho các địa phương hơn 3,5 tỷ đồng để bổ sung dự toán thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13.4.2015 của Chính phủ.

Theo quy đinh, mức hỗ trợ cho người sản xuất lúa như sau: 500 nghìn đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; 100 nghìn đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa khác (trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa). Mức hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa: 500 nghìn đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; 100 nghìn đồng đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

BẢO NGUYÊN