Hơn 12,2 nghìn tỷ đồng mở rộng đô thị Điện Bàn từ nay đến năm 2020

NGUYÊN BẢO |

Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn giai đoạn đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

 Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2015 ưu tiên đầu tư các tiêu chí đạt điểm tối thiểu và các tiêu chí chưa đạt điểm; đồng thời duy trì và hoàn thiện các tiêu chí đã đạt theo hướng bền vững. Giai đoạn năm 2015 - 2020 sẽ hoàn thiện, duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí đã đạt. Đồng thời từng bước mở rộng không gian nội thị, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa đã hình thành của đô thị. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 0,9 lần so với trung bình chung của cả nước.

Tổng mức đầu tư của chương trình dự kiến hơn 12,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó giai đoạn đến năm 2015 dự kiến hơn 10,7 nghìn tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến gần 1,5 nghìn tỷ đồng.

NGUYÊN BẢO