Hơn 1.220 tỷ đồng xây dựng nhà máy nước Phú Ninh

T.LỘ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOO (đầu tư, kinh doanh, sở hữu) nhà máy nước Phú Ninh. Dự án xây dựng mới hệ thống cấp nước giai đoạn 1 với công suất 100.000m3/ ngày đêm.
Nguồn nước thô khai thác từ nguồn nước Phú Ninh. Việc đầu tư xây dựng dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh nằm trong chiến lược quy hoạch cấp nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2030. Xây dựng hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu nước cho khu vực Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu đô thị, khu công nghiệp, nông thôn của tỉnh Quảng Nam, bao gồm công trình nước thô, nhà máy xử lý nước và mạng lưới đường ống chuyển tải và phân phối nước sạch sinh hoạt, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nước sạch QCVN 01/2009-BYT, TCVN-33/2006-BXD. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.220 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BOO. Dự án sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2015.

T.LỘ