Hơn 322 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản

X.PHÚ |

Theo kế hoạch, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 của TP.Tam Kỳ hơn 322 tỷ đồng; trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất 200 tỷ đồng, nguồn xây dựng cơ bản tập trung 24 tỷ đồng, nguồn tỉnh hỗ trợ lại tiền cho thuê đất nộp 1 lần 42 tỷ đồng, kiến thiết thị chính 32 tỷ đồng. Trong năm 2018, một số công trình, dự án trọng điểm của thành phố như giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển đô thị và du lịch tại vùng đông, khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, cánh đồng Nhoong; đường N10, đường Thanh niên ven biển; các dự án trường học, khu dân cư, tái định cư… Năm 2017, kế hoạch nguồn vốn xây dựng cơ bản của thành phố là 299 tỷ đồng nhưng đã thực hiện hơn 582 tỷ đồng. Nguyên nhân là nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh bổ sung phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nguồn chương trình mục tiêu quốc gia.

X.PHÚ