Huy động 92.615 tỷ đồng vào sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm

Đ.P |

UBND tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, số doanh nghiệp hoạt động là 4.222, tăng 8% so với cùng kỳ 2013. Nguồn vốn được huy động vào sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 ước khoảng 92.615 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 ước thực hiện 24.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 ước tăng 10% so cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 23% do ngành này chiếm tỷ trọng lớn về số lượng doanh nghiệp và giá trị sản xuất chiếm trên 90% tổng giá trị. Ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 12%; ngành cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 2,5%. Riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm 57%, chủ yếu về khai thác vàng của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2014 số doanh nghiệp có lãi là 2.132 doanh nghiệp và số doanh nghiệp lỗ là 2.090 doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế bình quân 6 tháng năm 2014 là 3 tỷ đồng/doanh nghiệp nhà nước, 0,25 tỷ đồng/doanh nghiệp ngoài nhà nước và 1,75 tỷ đồng/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đ.P