Khẩn trương hoàn chỉnh các đề án, báo cáo, kế hoạch trình HĐND tỉnh

TD |

*Thu ngân sách vượt mức 11 nghìn tỷ đồng

Ngày 29.10, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp đánh giá kinh tế - xã hội 10 tháng qua và bàn biện pháp thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 32% so với cùng kỳ, mức tăng khá cao so với các năm trước. Tăng cao nhất thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (51,7%); ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải (54%). Riêng ngành công nghiệp khai khoáng chỉ số sản xuất công nghiệp giảm gần 52%, chủ yếu do ảnh hưởng của việc dừng hoạt động 2 công ty vàng. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 giảm gần 11% so với tháng trước, nhưng tổng 9 tháng tăng 29,3% so cùng kỳ. Chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp 10 tháng tăng gần 9,7% so cùng kỳ năm trước; trong đó, tăng mạnh ở các ngành sản xuất ô tô; hoạt động thu gom, xử lý rác thải; khai thác, xử lý và cung cấp nước. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 10 tháng giảm gần 4% so với cùng kỳ và chỉ bằng 59,6% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 hơn 88 triệu USD; nâng tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng lên 934 triệu USD, tăng 34,3% so cùng kỳ, đạt 89,5% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt chung cả năm 2015 khoảng trên 518,5 nghìn tấn; giảm trên 8 nghìn tấn so với năm 2014; trong đó sản lượng lúa giảm 5,7 nghìn tấn, bắp giảm 2,4 nghìn tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến cuối tháng 10 hơn 11.060 tỷ đồng, tăng hơn 84,7% so cùng kỳ và vượt 21,6% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 7.066 tỷ đồng, tăng 11,3% dự toán; thu xuất nhập khẩu hơn 3.770 tỷ đồng, vượt 57% dự toán và tăng gấp hơn 2,5 lần so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 10.314 tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán năm; trong đó, chi đầu tư phát triển 3.418 tỷ đồng, chi thường xuyên 6.540 tỷ đồng, bằng 88% dự toán. Đến ngày 15.10.2015, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản  năm 2015 hơn 4.000 tỷ đồng (không kể vốn ứng), bằng 70% kế hoạch năm...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý kiến về quản lý khoáng sản, đề án thành lập Quỹ tín dụng bảo lãnh doanh nghiệp, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020, kế hoạch biên chế công chức và biên chế sự nghiệp Quảng Nam năm 2016 và phát triển đô thị Tam Kỳ... Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu  yêu cầu các cấp, các ngành, các chủ đầu tư cần bám sát kế hoạch và các giải pháp, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 2 tháng còn lại để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015, đặc biệt là thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, rà soát điều chuyển và giải ngân vốn đầu tư phát triển, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2016 và 5 năm 2016-2020. Khẩn trương hoàn chỉnh các đề án, kế hoạch chuẩn bị trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

TD