Khẩn trương quản lý Trạm Dược liệu Trà Linh

Đ. Phương |

Để thực hiện việc tiếp nhận, quản lý Trạm Nuôi trồng và phát triển dược liệu Quảng Nam (gọi tắt là Trạm Dược liệu Trà Linh), UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam khẩn trương thực hiện công bố Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 29.10.013 của UBND tỉnh tại Trạm Dược liệu Trà Linh trong thời gian sớm nhất.

UBDN tỉnh khẳng định, Trạm Dược liệu Trà Linh là tài sản của Nhà nước, không phải là tài sản của Công ty CP Thương mại dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam nên việc tiếp nhận, quản lý Trạm Dược liệu Trà Linh không phụ thuộc vào đại hội cổ đông công ty. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức họp, nắm tâm tư, nguyện vọng, giải quyết thắc mắc và những nguyện vọng chính đáng nhằm ổn định tư tưởng cán bộ, nhân viên của trạm; tiến hành các thủ tục kiểm kê, quản lý tài sản, lập hồ sơ tiếp nhận và thực hiện chi trả lương cho người lao động theo quy định; củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới công tác quản lý, đưa trạm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10.12.2013.

Đ. Phương