Khảo sát thực địa lắp đặt tua bin gió cấp điện tại Cù Lao Chàm

T.K |

(QNO) - UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương cho phép đoàn công tác của Viện Khoa học năng lượng và tổ chức NEF - Nhật Bản thực hiện khảo sát thực địa tại Cù Lao Chàm (Hội An) để nghiên cứu, thu thập thông tin đề xuất dự án “Ứng dụng và lắp đặt tua bin gió 300KW cung cấp điện năng cho Cù Lao Chàm”.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND TP.Hội An hướng dẫn, tạo điều kiện cho đoàn công tác Viện Khoa học năng lượng và tổ chức NEF hoạt động tại địa phương; cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác triển khai khảo sát thực địa tại Cù Lao Chàm, thực hiện dự án.

T.K