Không đầu tư dự án mới, dành vốn để trả nợ

T.D |

Đó là ý kiến của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại cuộc họp đánh giá thu, chi ngân sách năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2015 vào sáng 20.11. Theo Sở Tài chính, dự toán tổng thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 khoảng 11.735 tỷ đồng nhưng số ước thực hiện đã đạt khoảng 15.143 tỷ đồng, đạt 129% dự toán HĐND tỉnh giao. Tỷ lệ thực hiện thu ngân sách cao chủ yếu do thu kết dư, chuyển nguồn năm 2013 sang và trung ương bổ sung ngoài dự toán giao đầu năm. Căn cứ dự toán thu ngân sách phát sinh trên địa bàn, số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, dự toán chuyển nguồn năm 2014, tổng thu ngân sách địa phương năm 2015 sẽ vào khoảng 14.051 tỷ đồng, bằng 92,7% so với ước thực hiện năm 2014. Số chi ngân sách địa phương năm 2015 sẽ bằng số thu, nhiều nhất là chi thường xuyên (7.170,74 tỷ đồng) và chi đầu tư phát triển (3.225,08 tỷ đồng).

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, cần phân tích rõ những khoản hụt thu năm 2014 để khi giao dự toán phải được dựa trên thực tế, địa chỉ thu cụ thể và xử lý nguồn vượt thu. Ngoài ra, cần thống kê, thẩm tra các đề án đã có nghị quyết HĐND để có thể đưa ra quyết định tiến hành hay bãi bỏ. Quan điểm là không nên đầu tư các công trình mới, chỉ dành nguồn vốn để trả nợ trong năm 2015.

T.D