Không để tình trạng phát sinh nợ ngoài khả năng cân đối ngân sách

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND, yêu cầu tăng cường công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu để xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương và Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan của các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh.

Các địa phương, sở, ban, ngành liên quan kiên quyết không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định và đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn thực hiện, không để phát sinh nợ. Đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, phải tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước; không được sử dụng vốn vay ngân sách địa phương để bố trí cho các dự án khởi công mới khi chưa xác định hoặc thẩm định được nguồn vốn để hoàn trả.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu bổ sung quy định về chấp hành các chế độ báo cáo vốn đầu tư, giám sát đầu tư, giải ngân vốn đầu tư theo định kỳ, thực hiện quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc vốn ngân sách trong đánh giá xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hằng năm và đột xuất.

Sở KH-ĐT phối hợp với Sở Tài chính, theo dõi, giám sát quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn, không để tình trạng phát sinh nợ ngoài khả năng cân đối ngân sách; tham mưu UBND tỉnh phân bổ các nguồn vốn theo hướng ưu tiên cho thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản... Sở Tài chính chịu trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo dự toán ngân sách được giao.

Kho bạc Nhà nước tỉnh được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm soát chi các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn hằng năm, thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về quản lý vốn đầu tư, quản lý các nguồn vốn tạm ứng, báo cáo kịp thời tiến độ triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và xử lý nghiêm các chủ đầu tư, cấp, ngành trong quá trình kiểm soát vốn đầu tư để phát sinh nợ đọng lớn, vi phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản…

BẢO NGUYÊN