Không doanh nghiệp nào vay nguồn tín dụng ứng dụng công nghệ cao

T.P |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam cho biết trong vòng 7 tháng qua đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Tuy nhiên, nếu dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn theo Nghị định 55 tăng 34,02% so với đầu năm, chiếm 20,85% tổng dư nợ, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới ước đạt 7.116 tỷ đồng, chiếm 15,06% tổng dư nợ, dư nợ cho vay xuất khẩu ước đạt 584 tỷ đồng, chiếm 1,23% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn, tăng 14,73% so với tháng trước... thì cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công bố là hiện nay trên địa bàn Quảng Nam không phát sinh dư nợ đối với lĩnh vực này.

T.P