Khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung

LINH CHI |

Ngày 17.10, UBND tỉnh có công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý, sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng VLXKN; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành của Nhà nước và các ưu đãi của tỉnh để phát triển VLXKN. Ưu tiên đầu tư các nhà máy trên địa bàn miền núi, địa phương chưa có nhà máy sản xuất VLXKN và khuyến khích phát triển các loại vật liệu công nghệ cao, vật liệu nhẹ. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, số lượng đầu ra của các nhà máy gạch không nung trên địa bàn tỉnh.

LINH CHI