Kiểm tra, điều chỉnh quy hoạch tại xã Tam Quang

V.PHIN |

Theo phản ảnh của nhân dân, xã Tam Quang (Núi Thành) nằm trong vùng quy hoạch “treo” của Khu kinh tế mở Chu Lai hơn 12 năm qua. Theo đó, người dân nơi đây không được xây dựng, sửa chữa nhà ở, chuyển nhượng đất đai. Tình trạng này kéo dài đã gây bức xúc trong nhân dân.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân trong vùng quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì phối hợp với UBND huyện Núi Thành kiểm tra, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và triển khai dự án phục vụ công tác xúc tiến các dự án lớn trên địa bàn. Đồng thời xem xét giải quyết đề nghị của các hộ dân xã Tam Quang về xây dựng mới, sửa chữa nhà ở và thực hiện các quyền về đất đai.

V.PHIN