Kiểm tra, xử lý các dự án, công trình chậm đưa đất vào sử dụng

VĂN PHIN |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa ký văn bản về việc kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án, công trình chậm đưa đất vào sử dụng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị và địa phương liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra và đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhưng không sử dụng hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai; đồng thời tham mưu xử lý dứt điểm các dự án đã có quyết định hoặc thông báo thu hồi đất, nhưng chưa thực hiện.

VĂN PHIN