Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đại dịch cúm ở người

PHƯỚC TÙNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đại dịch cúm ở người trên địa bàn tỉnh do ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương án, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đại dịch cúm ở người trên địa bàn tỉnh theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và phù hợp với tình hình dịch bệnh xảy ra tại địa phương.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, ngăn chặn kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng và lây sang người. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và đại dịch cúm ở người; đề xuất các biện pháp xử lý có hiệu quả cao, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

PHƯỚC TÙNG