Kinh doanh bất động sản tại khu vực ven biển: Diện tích kinh doanh dưới hoặc bằng 50% diện tích dự án

QUỐC HẢI |

Theo Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trong các dự án du lịch khu vực ven biển từ huyện Điện Bàn đến TP.Hội An vừa được UBND tỉnh ban hành, các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng trong khu vực kinh doanh bất động sản phải tuân thủ theo quy định tại Quy hoạch chung khu vực ven biển đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 603 ngày 20.2.2013. Ngoài ra, phải tuân thủ một số chỉ tiêu liên quan như diện tích chiếm đất xây dựng dành cho khu vực kinh doanh bất động sản dưới hoặc bằng 50% diện tích xây dựng của dự án; tổng diện tích đất kinh doanh bất động sản không quá 50% diện tích đất của dự án.

Tổng hệ số sử dụng đất của khu vực dành cho kinh doanh bất động sản dưới hoặc bằng 50% hệ số sử dụng đất của toàn dự án du lịch. Bên cạnh đó, chiều dài phần kinh doanh bất động sản dưới hoặc bằng 50% của tổng chiều dài mặt biển của dự án. Mỗi dự án du lịch có kinh doanh bất động sản chỉ được tổ chức từ một đến hai lối vào chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải thống nhất chung cho toàn bộ dự án du lịch...

QUỐC HẢI