Ký kết quy chế phối hợp kiểm tra sử dụng điện

T.LỘ |

Sở Công Thương và Công ty Điện lực Quảng Nam vừa ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác bồi huấn, tuyên truyền, giáo dục các quy phạm pháp luật trong kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện; xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất về kinh doanh, sử dụng điện của các đơn vị, tổ chức quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hệ thống điện năng và các hồ sơ liên quan; kiểm tra nghĩa vụ ghi trong hợp đồng mua bán điện và các nghĩa vụ khác được quy định trong Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều trong Luật Điện lực và các văn bản thi hành. Quy chế cũng đã nêu rõ những quy định về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm trong sử dụng điện theo quy định tại Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17.10.2013 của Chính phủ.

T.LỘ