Lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai

VĂN PHIN |

Chiều 21.8, tại huyện Núi Thành, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị đã nghe thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai; trong đó đề cập phạm vi nghiên cứu trực tiếp là 20 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn, 1 phường và 18 xã với diện tích 27.040ha, dân số 128.094 người; thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai, đồng thời nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Qua đó, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tổng hợp để hoàn chỉnh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

VĂN PHIN