Miễn thủy lợi phí hơn 85.000ha đất nông nghiệp

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định miễn thu thủy lợi phí năm 2014 cho hơn 85,4 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (tăng hơn 468ha so với năm 2013).

Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam tưới nước hơn 49.200ha, tăng hơn 47ha so với năm 2013; các đơn vị quản lý thủy nông của các huyện, thành phố tưới nước hơn 36.000ha, tăng hơn 420ha so với năm 2013. Trên cơ sở này, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT căn cứ diện tích đất sản xuất nông nghiệp miễn thu thủy lợi phí năm 2014 được phê duyệt, thông báo cụ thể cho các địa phương và Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam theo từng biện pháp tưới (tưới chủ động hoàn toàn, chủ động một phần, cấp nước tạo nguồn). Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát hợp đồng của các địa phương, thực hiện tưới, tiêu phục vụ sản xuất, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính căn cứ diện tích đất sản xuất nông nghiệp miễn thu thủy lợi phí năm 2014 được phê duyệt và dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của các địa phương và Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam, kiểm tra, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

PHÚC LÂM