Mở rộng đầu tư cho các dịch vụ viễn thông công ích

T.AN |

Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích.

Cụ thể, quỹ sẽ chi cho việc hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước (tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo); phổ cập dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai; hỗ trợ cung cấp dịch vụ liên lạc khẩn cấp; hỗ trợ các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông băng rộng công cộng tại vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Để phù hợp với nhiệm vụ mới, cơ cấu bộ máy của quỹ này cũng sẽ được thay đổi gồm ban giám đốc và bốn ban chuyên môn nghiệp vụ.

T.AN