Mở rộng, nâng cao chất lượng tín dụng

T.D |

(QNO) - Chiều 12.1, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Theo đánh giá của hệ thống ngân hàng, năm 2016, ngành ngân hàng Quảng Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. Tổng huy động đạt 35.596 tỷ đồng, tăng 38,44% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt khoảng 43.556 tỷ đồng, tăng 28,39% so với đầu năm. Chất lượng tín dụng cũng tăng cao khi tổng nợ xấu chỉ khoảng 386,44 tỷ đồng, chiếm 0,89%/tổng dư nợ.

Năm 2017, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn Quảng Nam tập trung triển khai đầu tư tín dụng đối với khu vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp. Chú trọng đầu tư vốn cho vay theo các chương trình, chính sách tín dụng theo ngành, lĩnh vực trọng điểm, góp phần đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển địa phương. Sẽ thường xuyên triển khai các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa ngành ngân hàng với doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng. Hệ thống ngân hàng sẽ điều hòa lưu thông tiền tệ, cung ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu tiền mặt lưu thông ra thị trường qua kênh ngân hàng thương mại, kho bạc, thông qua các nghiệp vụ chi cho hoạt động kinh doanh… Ngoài ra sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

T.D