Năm 2014, giá trị sản xuất các khu công nghiệp đạt hơn 14.000 tỷ đồng

T.D |

Đó là con số được Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam báo cáo Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tại cuộc làm việc vào sáng 21.4 về tình hình hoạt động của các khu công nghiệp trực thuộc.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam, năm 2014 có 9 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư trên 63 triệu USD và trên 47 tỷ đồng (5 dự án FDI, 3 dự án đầu tư nội địa và 1 giấy phép mở chi nhánh), đưa tổng số dự án đầu tư qua ban quản lý còn hiệu lực lên 76 dự án với tổng vốn đăng ký trên 3.000 tỷ đồng và 350 triệu USD. Chiếm nhiều nhất là Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc với 54 dự án, tổng vốn đăng ký trên 344 triệu USD và 2.765 tỷ đồng. Ngoài ra, ban quản lý cũng đã thu hồi giấy phép 2 dự án ngưng hoạt động kéo dài. Tổng giá trị sản xuất của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ Khu kinh tế mở Chu Lai và các khu công nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai) năm 2014 đạt hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đạt hơn 13.500 tỷ đồng. Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực phát triển của đơn vị; những kiến nghị liên quan đến kinh phí xúc tiến đầu tư, bố trí ngân sách đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Yên (Tam Kỳ)… sẽ được Ban Kinh tế - ngân sách tổng hợp, đưa vào chương trình nghị sự trong các kỳ họp HĐND sắp tới.

T.D