Nâng cấp, mở rộng tuyến Tam Kỳ - Tam Thanh (giai đoạn 1)

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Ngày 21.2, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến Tam Kỳ - Tam Thanh (TP. Tam Kỳ) với tổng vốn đầu tư hơn 98 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương, trong đó phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu hơn 47 tỷ đồng, phần việc tổ chức đấu thầu hơn 51 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND  TP.Tam Kỳ (chủ đầu tư) có trách nhiệm bố trí đảm bảo nguồn vốn theo cam kết để thực hiện, không phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản và tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các quy định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và nghị định của Chính phủ.

BẢO NGUYÊN