Nguồn vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm quá thấp

T.D |

Tin từ Sở Kế hoạch - đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch năm 2014 đến tháng 6 đã hơn 4.160 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm hơn 49%, bằng số giải ngân cùng kỳ năm ngoái. Hiện ngân sách tỉnh mới giải ngân 49%, ngân sách huyện khoảng 47%, ngân sách cấp xã 60%, nguồn trái phiếu chính phủ khoảng 60%, Chương trình hỗ trợ theo mục tiêu 33% và Chương trình mục tiêu quốc gia 38%. Nguồn vốn cho các công trình trọng điểm còn quá thấp so với tổng mức đầu tư, kể cả kế hoạch trung hạn đến 2015 và kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ 2014 – 2016.

T.D