Nhanh chóng xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB).

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu để xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương; tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng trong XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ… UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020), trình HĐND cùng cấp thông qua và gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi, kiểm soát. Đảm bảo các nguồn vốn đầu tư cân đối trong kế hoạch trung hạn thực hiện theo thứ tự ưu tiên: thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 31.12.2014 đến hết năm 2019 theo đúng lộ trình, trong đó ưu tiên các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, thanh toán khối lượng hoàn thành đối với các dự án chuyển tiếp theo đúng kế hoạch; bố trí đủ vốn đối ứng thực hiện các nội dung theo nghị quyết, chương trình đã được HĐND và UBND tỉnh ban hành và cân đối nguồn vốn thực hiện các dự án theo Công văn số 5741/UBND-KTTH ngày 10.12.2015 của UBND tỉnh; các khoản đầu tư khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách các địa phương theo phân cấp; phần còn lại mới bố trí cho các dự án khởi công mới...

BẢO NGUYÊN