Nhiều mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp không chịu thuế GTGT

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính ban hành Công văn số 17709/BTC-TCT ngày 4.12.2014 hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Theo đó, từ ngày 1.1.2015, các mặt hàng phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cục thuế phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát toàn bộ các doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanh có sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nêu trên tại địa bàn để phổ biến, tuyên truyền đến từng DN, tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanh. Đồng thời Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế hướng dẫn DN, tổ chức kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi xuất hóa đơn GTGT bán các mặt hàng nêu trên từ ngày 1.1.2015 thì không ghi thuế GTGT trên hóa đơn (gạch chéo dòng tiền thuế, thuế suất thuế GTGT) theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn. Cục thuế có trách nhiệm chỉ đạo các chi cục thuế hướng dẫn các hộ kinh doanh có kinh doanh các mặt hàng thuộc diện không chịu thuế GTGT đã nêu ở trên không phải tổng hợp vào doanh thu tính thuế GTGT. Tương tự, cơ quan hải quan phải có trách nhiệm hướng dẫn các DN nhập khẩu các mặt hàng nêu trên không phải nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu.

VĂN DŨNG