Nông Sơn cần cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 15.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Nông Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, thực hiện kế hoạch đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn năm 2018. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng dự cuộc làm việc.

Theo UBND huyện Nông Sơn, năm 2018, kinh tế - xã hội địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 103,6% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 12% và thương mại, dịch vụ tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,25%. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời và đúng quy định.

Cũng theo UBND huyện Nông Sơn, tổng dự án công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 là 62 dự án với tổng diện tích 111,12ha. Diện tích đã thực hiện là 9,05ha (tỷ lệ 8,14%) của 9 dự án; diện tích chuyển sang năm 2019 là 91,76ha (tỷ lệ 82,58%) của 46 dự án; diện tích hủy bỏ không thực hiện là 10,31ha... Tại cuộc làm việc, UBND huyện Nông Sơn đã có giải trình làm rõ thêm các nội dung được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu ra như: tình hình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nợ đọng xây dựng cơ bản, tính khả thi của 46 dự án công trình sẽ chuyển sang năm 2019, kết quả thực hiện công tác giảm nghèo và một số nghị quyết của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng đánh giá cao các kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nông Sơn trong thời gian qua. Đồng thời cho rằng, so với nhiều địa phương miền núi, Nông Sơn không có nhiều tiềm năng, thế mạnh, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, khả năng tự cân đối ngân sách thấp nhất tỉnh. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương phải cố gắng rất lớn trong tương lai, có những giải pháp phù hợp, hiệu quả để đưa kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống người dân. Trong thời gian tới, Nông Sơn cần linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung giảm nghèo căn cơ, bền vững; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa trong điều kiện giao thông đã thuận lợi...

NGUYÊN ĐOAN