Núi Thành: Bàn giao 13,83km mặt bằng tuyến mở rộng quốc lộ 1

VĂN PHIN |

Đến nay, huyện Núi Thành bàn giao được 13,83/24,5km mặt bằng tuyến mở rộng quốc lộ 1 qua địa bàn 7 xã, thị trấn, đạt 56,4% kế hoạch. Huyện đã kiểm kê xong 2.557/3.082 trường hợp, trong đó có 120 hộ giải tỏa trắng nhà ở, 150 hộ cần đất tái định cư. Qua kiểm kê, áp giá, huyện Núi Thành đã thực hiện thu hồi đất 1.045 trường hợp, thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ 62,17 tỷ đồng.

Huyện Núi Thành phấn đấu đến ngày 28.2, hoàn thành giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua các xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam và đến ngày 31.3 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua khu vực đô thị Núi Thành.

VĂN PHIN