Núi Thành phấn đấu thu các sắc thuế năm 2019 tăng 12 - 14%

TRƯỜNG GIANG |

Năm 2018, huyện Núi Thành triển khai các sắc thuế đạt tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 158,8 tỷ đồng, đạt hơn 122% dự toán tỉnh giao, hơn 116% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh hơn 76 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất hơn 21 tỷ đồng... Năm 2019 Núi Thành đề ra mục tiêu phấn đấu thu các sắc thuế tăng 12 - 14%.

TRƯỜNG GIANG