Phải nộp học phí khi ra nước ngoài theo Đề án 911

T.D |

Từ năm 2014, nghiên cứu sinh trúng tuyển của Đề án 911 có trách nhiệm đóng học phí cho Bộ GDĐT trước khi được cử đi đào tạo ở nước ngoài. Đó là một trong những nội dung cụ thể trong thông tư liên bộ Tài chính và GDĐT vừa ban hành, hướng dẫn quản lý tài chính đối với đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn năm 2010-2020” (Đề án 911). Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án 911, tính trên số nghiên cứu sinh nhập học cho chỉ tiêu đào tạo được Bộ GDĐT giao và mức chi đối với từng chuyên ngành đào tạo. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 năm/nghiên cứu sinh. Thông tư liên bộ này có hiệu lực từ ngày 5.11.2013.

T.D