Phân bổ 3.700 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển

T.D |

UBND tỉnh cho biết đã phân bổ hơn 3.700 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015.

Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 1.580 tỷ đồng (gồm ngân sách tập trung 422 tỷ đồng, khai thác quỹ đất 500 tỷ đồng, xổ số kiết thiết 58 tỷ đồng, nguồn tăng thu 502 tỷ đồng, giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương 100 tỷ đồng); chương trình hỗ trợ theo mục tiêu 1.055 tỷ đồng; trái phiếu chính phủ 575 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia gần 377 tỷ đồng; vốn nước ngoài 115 tỷ đồng. Hiện các ngành, địa phương đã hoàn thành việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đến các chủ đầu tư, đơn vị cơ sở.

Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ sớm có quyết định phân bổ nguồn vốn thuộc Chương trình Biển đông – hải đảo, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thông, trái phiếu Chính phủ đối ứng các dự án ODA khi có quyết định giao kế hoạch vốn từ trung ương.

T.D